НАСЪРЧАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА НА МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОНЛАЙН КИНО СИМУЛАТОР

2021-1-BG01-KA220-YOU-000029212

Кино професии

Кариерни възможности

Лесен за използване

Развитие на социални умения

Младежки дейности

Проектът ще предостави лесно за разбиране описание на основните професии във филмопро-изводството.

Достъпът до специализирано знание от сферата на киното ще разршири възможностите пред младите хора за избор на професионално развитие.

Посредством симулация на работни ситуации, специфични за избраната кино професия проектът цели да ангажира младежите в обучителен процес, подобен на игра.

Паралелно с въвеждането в основите на филмовото производство, проектът е насочен и към развитие на възлови социални умения, които ще улеснят прехода на младежите към към пазара на труда.

Проектът има за цел да стимулира по-широк спектър от дейности, извършвани в рамките на организирана младежка работа, като осигури свободен достъп на участниците до дигитални инструменти за упражняване на познанията и талантите им в сферата на киното.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.